• DirectionRaba Niżna 347, 34-730 Mszana Dolna
  • Phone510-263-443

WARUNKI GWARANCJI – Wacławik-Okna S.C.

§1

1. Gwarancją jakości objęte są usterki produktu spowodowane wadliwym jego wykonaniem.


2. Gwarancja, licząc od daty wydania/ sprzedaży towaru jest udzielona na okres 2 lat na cały produkt.

 

§2

1. Producent jako gwarant zastrzega sobie prawo do kwalifikacji wad ujawnianych w jego wyrobach oraz decydowania o sposobach ich usunięcia.
2. Gwarancją objęte są wady w wyrobach, które powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie przy spełnieniu następujących warunków:
a) wada ujawniła się w ciągu okresu gwarancji określonego w §1 pkt. 2 niniejszych warunków gwarancji,
b) wyrób był użytkowany i konserwowany zgodnie z Instrukcją użytkowania, pielęgnacji i konserwacji stanowiącą załącznik do niniejszych warunków gwarancji,
3. Szczegółowy wykaz towarów objętych gwarancją jest zamieszczony na dowodzie sprzedaży tj. fakturze/umowie.

 

§3

1. W okresie gwarancji Producent zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy wadliwych wyrobów.

2. Wykonanie naprawy gwarancyjnej nie powoduje automatycznego wydłużenia okresu gwarancji.

3. W przypadku stwierdzenia przez Producenta, że wady występujące w wyrobie są niemożliwe do usunięcia, Nabywca ma prawo do uzyskania obniżenia ceny lub wymiany wadliwych wyrobów. W przypadku wymiany Nabywca jest zobowiązany do zwrotu wadliwych wyrobów.

 

§4

1. W przypadku stwierdzenia wad Nabywca zobowiązany jest do poinformowania o tym Sprzedawcę w ciągu 30 dni od daty ich zauważenia.


2. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, czyli przyjęcia reklamacji i ewentualnie późniejszych świadczeń serwisu gwarancyjnego jest przedłożenie dowodu zakupu tj. faktury.


3. W ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia usterek Producent lub jego upoważniony przedstawiciel udzieli zamawiającemu odpowiedzi odnośnie dalszego trybu rozpatrywania zgłoszenia. Producent lub jego przedstawiciel może domagać się od Zamawiającego dodatkowych informacji odnośnie zaistniałych usterek. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie reklamacji nastąpi w formie "Protokołu reklamacji”. Protokół reklamacji powstaje przy udziale Zamawiającego lub w oparciu o informacje od Niego uzyskane. Przy dokonywaniu oględzin reklamacji, usterki mogą zostać bezpośrednio usunięte o ile będzie to możliwe.

4. Zamawiający zapewni każdorazowo Producentowi lub osobom przez Niego upoważnionym dostęp do reklamowanego produktu w celu oględzin i usunięcia usterek. Uniemożliwienie przez Zamawiającego dostępu Producentowi lub jego przedstawicielowi do reklamowanego produktu w ustalonym terminie traktuje się jako odstąpienie od zgłoszonej reklamacji.

5. Uznane wady zostaną naprawione w okresie uzależnionym od rodzaj i rozmiaru wady, jednak nie dłuższym niż 60 dni

6. Producent zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu, o którym mowa w pkt.3 niniejszego paragrafu, w przypadku konieczności uzyskania ekspertyz lub zastosowania materiałów niestandardowych.


7. W uzgodnieniu z Odbiorcą termin, o którym mowa w punkcie pkt.3 niniejszego paragrafu, może ulec zmianie z powodu ważnych przyczyn obiektywnych (np. warunki meteorologiczne).


§5

1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia wyrobu powstałe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące. 

2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawnie złożone zamówienie wyrobu przez klienta wynikające z jego niewiedzy bądź zaniedbań. Dotyczy to wszystkich aspektów zamówienia takich jak: wymiar, kolor, strony otwierania, kolor klamek, dodatków niestandardowych. Producent służy fachową poradą, jednak to zamawiający podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą zamówienia i jest on za nią odpowiedzialny.

3. Gwarancja nie jest/są objęte:

• uszkodzenia mechaniczne wyrobu na skutek niewłaściwego użytkowania, zaniedbań kupującego, jego niewiedzy, nieprawidłowego obchodzenia się z wyrobem, źle zabezpieczonego wyrobu w transporcie, niewłaściwego składowania,
• uszkodzenia i wady powstałe wskutek nieprawidłowego montażu wykonanego przez Nabywcę we własnym zakresie, niezgodnego z Instrukcją montażu stolarki otworowej oraz montowanej przez osoby nie posiadające odpowiednich do tego uprawnień
• uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej, niezgodnej z Instrukcją użytkowania, pielęgnacji i konserwacji eksploatacji i konserwacji wyrobu np. na skutek działania nieodpowiednich środków czyszczących, taśm klejących itp.,
• pozostałości po taśmie i folii ochronnej, którą był zabezpieczony wyrób podczas wykonywania prac budowlanych,
• czynności przewidziane w Instrukcji użytkowania, pielęgnacji i konserwacji stanowiącej załącznik do niniejszych warunków gwarancji, do wykonania których Nabywca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt (regulacja okuć oraz konserwacja wyrobów w okresie użytkowania nie wchodzą w zakres usług gwarancyjnych),
• różnice w tonacji kolorystycznej powłoki lakierniczej wynikające ze struktury i właściwości drewna. Odcień i rozkład intensywności uzależniony jest od różnej gęstości drewna, a co za tym idzie nierównomiernego wsiąkania lakieru,
• nieznaczne odstępstwo od wybranego koloru z palety w stosunku do wyrobu gotowego,
• cechy wynikające z zastosowania drewna iglastego, np. wycieki żywicy.
• nierówności płaszczyzn i powłok lakierniczych na powierzchniach niewidocznych wyrobu (np. przekroje wewnętrzne skrzydeł i ościeżnic, elementy zakryte murem i tynkiem),
• drobne nierówności powierzchni silikonowych,
• nierówności listew przyszybowych, nie utrudniające eksploatacji wyrobu, a wynikłe ze specyfiki użytego materiału (np. zastosowania materiału łączonego z długości na tzw. mikrowczepy),
• szczeliny na łączeniu listew przyszybowych, wynikające z naturalnych właściwości drewna jaką jest kurczliwość materiału,
• szczeliny powstające na skutek naturalnej pracy drewna wynikającej z zmieniających się warunków atmosferycznych oraz zmieniającej się wilgotności powietrza
• zjawisko załamania się światła na szybie tzw. efekt tęczy,
• zjawisko skraplania się pary wodnej na szybie, będące wynikiem złej wentylacji pomieszczeń,
• przebarwienia powłoki lakierniczej i uszkodzenia powstałe na skutek pęcznienia drewna spowodowane zbyt wysoką, tj. przekraczającą 65%, względną wilgotnością powietrza w pomieszczeniach,
• uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak np. gradobicie i burze lub ingerencja ptactwa, owadów lub innych zwierząt
• przebarwienia białych powłok lakierniczych, powstałych na skutek naturalnych związków zawartych w drewnie tj: żywica, garbniki
• przebarwienia, uszkodzenia i deprecjacja elementów i podzespołów powstałych na skutek pęcznienia drewna podyktowanego nadmierną wilgotnością powietrza w pomieszczeniach (wykonywanie prac mokrych po wbudowaniu stolarki, niedostateczna wentylacja pomieszczeń podczas użytkowania),
• niewielkich zmian w barwie drewna lub naniesionej warstwie lakieru, utrata połysku powłoki lakierniczej, efekt kredowania, za co w naturalny sposób odpowiedzialne są warunki atmosferyczne,
• zabrudzenia i przetarcia powierzchni spowodowane normalnym użytkowaniem,
• postępujące wady wyrobu wynikłe z zaniechania konserwacji (patrz Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i konserwacji),
• złe funkcjonowanie okuć i konstrukcja stolarki w przypadku, gdy gabaryty lub kształty okien i drzwi są niezgodne z Aprobatą Techniczną a zlecone przez Nabywcę do realizacji w wykonaniu indywidualnym,
• uszkodzenia wynikłe z niestabilności murów, w których stolarka została zamontowana,
• wady w wyrobie powstałe na skutek uszkodzeń spowodowanych przypadkami losowymi niezależnymi od producenta, np. klęski żywiołowe, wojny, powodzie, pożary, włamania itp.
• wady powstałe na drzwiach zewnętrznych zamontowanych w miejscu bez zadaszenia lub odpowiedniej strzechy (patrz rys.1 instrukcji montaż u drzwi)
• normalnego zużycia eksploatacyjnego i usterek nierzutujących na wykorzystanie wyrobu,
• produkty na które zamawiający uzyskał obniżoną cenę z tytułu trwałych wad

§6


1. Gwarancja traci ważność w przypadku:
• samowolnego dokonania jakichkolwiek przeróbek lub napraw wyrobów objętych gwarancją,
• stwierdzenia zamocowania bezpośrednio do elementów stolarki wszelkiego rodzaju zabezpieczeń lub krat, które naruszają konstrukcję okna lub drzwi,
• stwierdzenia faktu zamalowania farbą uszczelek, okuć lub powierzchni silikonu,
• stwierdzenia faktu, że po zamontowaniu stolarki, prace budowlane w budynku, zaliczające się do tzw. prac mokrych (m.in. tynki, posadzki) były wykonane niezgodnie z zasadami prawidłowej wentylacji pomieszczeń. Niewłaściwe wentylowanie prowadzi do pęcznienia drewna, paczenia się skrzydeł i ram, złego funkcjonowania okuć, uszkodzenia powłoki lakierniczej (m.in. odpryski, przeżółknięcia, przebarwienia, złuszczenia lakieru) i generalnego zniszczenia stolarki,
• braku dowodu zakupu jakim jest faktura vat,

2. Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania wyrobu, jego złej obsługi i niepoprawnej konserwacji (niezgodnej z "Instrukcją użytkowania, konserwacji i pielęgnacji") oraz innych przyczyn nie spowodowanych przez Producenta mogą być usunięte wyłącznie na koszt użytkownika. W przypadku, kiedy w/w przyczyny spowodowały trwałe zmiany jakościowe wyrobu, następuje utrata gwarancji.

3. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi Nabywca.

§7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wynikać z niniejszej gwarancji jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Producenta.

 

Do Pobrania:
1. Instrukcja montażu drzwi zewnętrznych